کارتریج لیزری رنگی

Norway

کارتریج لیزری رنگی Colour Laser Cartridge 410A

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری رنگی Colour Laser Cartridge 410A

▪ رنگ:مشکی - قرمز - آبی - زرد

▪ تعداد پرینت:2300 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw- HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn- HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw- HP Color LaserJet Pro MFP M377dw- HP Color LaserJet Pro M452dn- HP Color LaserJet Pro M452nw- HP Color LaserJet Pro M452dw


Norway

کارتریج لیزری رنگی Colour Laser Cartridge 305A

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری رنگی Colour Laser Cartridge 305A

▪ رنگ:سیاه - قرمز - آبی - زرد

▪ تعداد پرینت:مشکی 2200صفحه و آبی 2600صفحه و قرمز 2600صفحه و زرد 2600صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده:PRO 300 - 300mfp - 400 - 400mfp - M351 - M375 - M475 - M451
Norway

کارتریج لیزری رنگی Colour Laser Cartridge 201A

▪ نام کامل محصول:کارتریج لیزری رنگی اچ پی مدل 201A

▪ رنگ:سیاه - قرمز - آبی - زرد

▪ تعداد پرینت:مشکی 1500 صفحه و آبی 1400 صفحه و قرمز 1400 صفحه و زرد 1400 صفحه

▪ دستگاه های مورد استفاده: M252dw, M252n, M277dw, M277n

Norway

کارتریج HP C9733A MAGENTA

▪ نام کامل محصول:HP 733

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:12000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5500-5550
Norway

کارتریج HP C9732A YELLOW

▪ نام کامل محصول:HP 732A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:1200 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5500-5550
Norway

کارتریج HP C9731A CYAN

▪ نام کامل محصول:HP 731A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:12000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5500-5550
Norway

کارتریج HP C9730A BLACK

▪ نام کامل محصول:HP 730A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:13000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5500-5550
Norway

کارتریج HP CB543A MAGENTA

▪ نام کامل محصول:HP 543A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:1400 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1215-1515-1518-1312
Norway

کارتریج HP CB542A YELLOW

▪ نام کامل محصول:HP 542A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:1400 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1215-1515-1518-1312
Norway

کارتریج HP CB6541A CYAN

▪ نام کامل محصول:HP 541A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:1400 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1215-1515-1518-1312

Norway

کارتریج HP CB540A BLACK

▪ نام کامل محصول:HP 540A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2200 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1215-1515-1518-1312

Norway

کارتریج HP Q6003A MAGENTA

▪ نام کامل محصول:HP Q6003A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:2000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1600-2600-1015-1017

Norway

کارتریج HP Q6002A YELLOW

▪ نام کامل محصول:HP Q6002A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:2000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1600-2600-1015-1017
Norway

کارتریج HP Q6001A CYAN

▪ نام کامل محصول:HP 6001A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:2000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1600-2600-1015-1017
Norway

کارتریج HP Q6000A BLACK

▪ نام کامل محصول:HP 6000A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1600-2600-1015-1017
Norway

کارتریج HP Q6473A MAGENTA

▪ نام کامل محصول:HP 473A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:4000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 4000Norway

کارتریج HP Q6472A YELLOW

▪ نام کامل محصول:HP 472A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:4000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 3600Norway

کارتریج HP Q6471A CYAN

▪ نام کامل محصول:HP 471A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:4000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 3600Norway

کارتریج HP Q6470A BLACK

▪ نام کامل محصول:hp Q6470A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:6000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 3600
Norway

کارتریج HP CE743A Magenta

▪ نام کامل محصول:HP CE743A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:7,300 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5225
Norway

کارتریج HP CE742A yellow

▪ نام کامل محصول:HP CE742A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:7,300 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5225
Norway

کارتریج HP CE741A cyan

▪ نام کامل محصول:HP CE741A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:7,300 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5225
Norway

کارتریج HP CE740A black

▪ نام کامل محصول:HP CE740A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:7,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5225
کارتریج HP CB263A Magenta

کارتریج HP CB263A Magenta

▪ نام کامل محصول:HP CB263A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:11,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 4525-4025Norway

کارتریج HP CE262A yellow

▪ نام کامل محصول:HP CE262A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:11,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 4525-4025Norway

کارتریج HP CE261A cyan

▪ نام کامل محصول:HP CE261A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:11,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 4525-4025Norway

کارتریج HP CE260A black

▪ نام کامل محصول:HP CE260A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:8,500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 4540-4045کارتریج HP CE400A black

کارتریج HP CE400A black

▪ نام کامل محصول:HP CE400A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:5,500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 551Norway

کارتریج HP CE273A Magenta

▪ نام کامل محصول:HP CE273A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:15,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5525Norway

کارتریج HP CE272A yellow

▪ نام کامل محصول:HP CE272A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:15,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5525Norway

کارتریج HP CE271A cyan

▪ نام کامل محصول:HP CE271A

▪ رنگ:آبی

▪تعداد پرینت:15,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5525

Norway

کارتریج HP CE270A black

▪ نام کامل محصول:HP CE270A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:13,500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 5525

Norway

کارتریج HP CC533A Magenta

▪ نام کامل محصول:HP CC533A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:2,800 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 2025-2320

Norway

کارتریج HP CC530A black

▪ نام کامل محصول:HP CC530A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:3,500 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 2025-2320

کارتریج HP CE413A Magenta

کارتریج HP CE413A Magenta

▪ نام کامل محصول:HP CE413A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:2,600 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 351a-375nw-475dn-475dw

کارتریج HP CE412A yellow

کارتریج HP CE412A yellow

▪ نام کامل محصول:HP CE412A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:2,600 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 351a-375nw-475dn-475dw

Norway

کارتریج HP CE312A yellow

▪ نام کامل محصول:HP CE312A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:1,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1025-175-275کارتریج HP CE311A cyan

کارتریج HP CE311A cyan

▪ نام کامل محصول:HP CE311A

▪ رنگ:آبی

▪ تعداد پرینت:1,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1025-175-275کارتریج HP CE402A yellow

کارتریج HP CE402A yellow

▪ نام کامل محصول:HP CE402A

▪ رنگ:زرد

▪ تعداد پرینت:6,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 551Norway

کارتریج HP CE310A black

▪ نام کامل محصول:HP CE310A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:1,200 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1025-175-275


Norway

کارتریج HP CB383A Magenta

▪ نام کامل محصول:HP CB383A

▪ رنگ:صورتی

▪ تعداد پرینت:21,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 6015N-6030-6040


Norway

کارتریج hp CE320 black

▪ نام کامل محصول:HP CE320

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2,000 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 1525N-1525NW-1415FN-1415FNW


Norway

کارتریج HP CE410A black

▪ نام کامل محصول:HP CE410A

▪ رنگ:مشکی

▪ تعداد پرینت:2,200 برگ

▪ دستگاه های مورد استفاده:HP 351a-375nw-475dn-475dw